„Treatwell“ socialinės medijos konkurso nuostatos ir sąlygos

„Treatwell“ socialinės medijos konkurso nuostatos ir sąlygos

Prašome įdėmiai perskaityti šias Nuostatas ir sąlygas prieš dalyvaujant „Treatwell“ konkurse per socialinę mediją (toliau – Socialinės medijos konkursas), kadangi Konkursas vyks pagal šias Nuostatas ir sąlygas. Jeigu Jūs nesutinkate su šiomis Nuostatomis ir sąlygomis, turite nedalyvauti Socialinės medijos konkurse. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog mūsų www.treatwell.lt/info/naudojimosi-salygos išdėstytos Nuostatos ir politika bus toliau taikomos Jums naudojantis www.treatwell.lt (toliau – Tinklalapis) ir „Treatwell“ prekyvietės programėle (toliau – Programėlė) bei Jums darant rezervacijas Tinklalapyje arba Programėlėje. Kiekvieną Socialinės medijos konkursą skelbia Treatwell LT UAB (vykdanti prekybą kaip „Treatwell“), Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 15 (toliau – „Treatwell“).

TEISĖ DALYVAUTI: Socialinės medijos konkursuose gali dalyvauti Lietuviu gyventojai, kuriems sukako 18 ir daugiau metų. Dalyviai privalo sėkmingai atlikti veiksmus, nurodytus Socialinės medijos konkurse (toliau – Skelbimas), kad galėtų pretenduoti laimėti prizų. Skelbime bus nurodytas Socialinės medijos konkurso dalyvavimo terminas, laimėtojų skaičius (toliau – Laimėtojas (-ai)) ir kada su Laimėtojas (-ai) bus paskelbti. Kai pamėgimas, žymė, ir/ar komentaras sudaro dalį dalyvavimo instrukcijų, nurodytų Skelbime, bet kokie pamėgimai, žymės ir/ar komentarai turi būti atlikti originaliame „Treatwell“ Skelbime, tam, kad dalyviai įgytų teisę pretenduoti laimėti, ir bet kokie pamėgimai, žymės ir/ar komentarai nukopijuotame ar pasidalintame skelbime ar kitaip atlikti ne originaliam Skelbime, nebus įskaičiuojami. Socialinės medijos konkursuose negali dalyvauti „Treatwell“ darbuotojai, jų artimi šeimos nariai bei asmenys, kurie dėl jų darbo yra susiję su Konkursu. Laimėtojo (-ų) gali būti prašoma pateikti tapatybės įrodymą. Pirkimo atlikti nereikia. Dalyviai, atstovaujantys prekybos, vartotojų grupes, trečiuosius asmenis, agentus ar kompiuterio automatiškai sugeneruoti dalyviai nebus priimami. Negali dalyvauti dalyvių grupės.

PRIZAS: Laimėtojas (-ai) turi teisę gauti prizą, kurio aprašymas bus pateiktas Skelbime (toliau – Prizas). Gali būti numatytas vienas ar keli Prizai, kuriuos galima laimėti, ir jų aprašymas bus pateiktas Skelbime. Laimėtojas (-ai) bus išrinkti atsitiktine tvarka iš visų sąlygas atitinkančių dalyvių įrašų Skelbime.

Jeigu kaip Prizas teikiamas „Treatwell“ dovanų kuponas, tuomet „Treatwell“ dovanų kuponus privaloma panaudoti per 12 mėnesius. Prizus visuomet privaloma atsiimti per „Treatwell“ per ribotą terminą, apie kurį Laimėtojui (-ams) bus pranešta. Prizų negalima panaudoti kartu su kokiu nors kitu pasiūlymu. Prizas nekeičiamas į grynuosius pinigus. „Treatwell“ pasilieka teisę pakeisti Prizą kitu tokios pat vertės Prizu.

Jeigu Prizas yra fizinis produktas, Laimėtojui (-ams) Prizas (-ai) bus išsiųstas (-i) paštu per dvi savaites nuo tos dienos, kurią jie pateikia savo adresą „Treatwell“. Prizas bus pristatytas tik Lietuviu esančiu adresu. „Treatwell“ neprisiims atsakomybės už nepristatytą (-us) Prizą (-us), pristatymo vėlavimus ar trūkumus dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, streikus, Prizui (-ams) padarytą žalą ar Prizo (-ų) praradimą. „Treatwell“ neprisiims atsakomybės už nepristatymą, jeigu Jūsų pateiktas adresas yra neteisingas arba juo negalima pristatyti dėl bet kokių priežasčių, įskaitant atvejus, kuomet, pristačius Prizą, niekas jo neatsiima. „Treatwell“ neprisiims atsakomybės už jokią žalą, sužeidimus ar nuostolius, kuriuos galėjo sukelti Prizas (-ai), ar kurie galėjo atsirasti dėl su Prizu susijusios alergijos ar sveikatos sutrikimų, ir Laimėtojui (-ams) tenka visa atsakomybė už Prizo (-ų) produkto (-ų) išbandymą prieš naudojimą.

Jeigu Prizas yra konkreti procedūra ar Paslauga, tokio Prizo panaudojimo data priklausys nuo turimų procedūrų ar paslaugų kiekio bei Prizą suteikiančio Partnerio nustatytų konkrečių nuostatų ir sąlygų. Tuo atveju, jeigu Laimėtojas (-ai) pageidauja pasirinkti procedūrą, kurios vertė viršija jo (jų) laimėto Prizo vertę, jis (jie) privalės apmokėti verčių skirtumą, kad būtų apmokėta visa užsakymo suma. Prieš gaudami kokį nors Prizą, Laimėtojas (-ai) privalo iš anksto pranešti apie medicininę ar su sveikata susijusią būseną ir (arba) specialius tokio Prizo gavėjo poreikius, kurie galėtų paveikti Prizą arba kuriuos Prizas galėtų paveikti (pavyzdžiui, tačiau tuo neapsiribojant, informaciją apie alergijas ir sveikatos problemas). Pagal šias nuostatas, jeigu Laimėtojas (-ai) (ar bet koks kitas Prizo gavėjas) nepateikia tokios informacijos Partneriui, tuomet nei „Treatwell“, nei Partneris nebus atsakingi Laimėtojo (-ų) (ar kitų Prizo gavėjų) atžvilgiu už jokius sužalojimus, nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Prizo bei kurių pagrįstai buvo galima išvengti, jeigu Laimėtojas (-ai) (ar kitas Prizo gavėjas) būtų atskleidęs tokią informaciją prieš gaudamas Prizą.

LAIMĖTOJO RINKIMAS: Laimėtojas (-ai) visuomet renkami atsitiktiniais burtais, kurie bus vykdomi užbaigus Socialinės medijos konkursą. Laimėtoją (-us) „Treatwell“ paskelbs originaliame Skelbime, per Skelbime nurodytą laiką. Laimėtojas (-ai) privalo atsiliepti per nustatytą terminą, kuris bus nurodytas įraše, paskelbiančiame Laimėtoją (-us), kad galėtų priimti savo Prizą, ir po to termino Prizo nebebus galima priimti ir jis bus pasiūlytas kitam asmeniui. Laimėtojas (-ai) privalo atsiliepti, pateikdamas (-i) savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą (ir pašto adresą, jeigu to reikia Prizui gauti), kad galėtų gauti Prizą. Tuo atveju, jeigu reikalingas adresas Prizui išsiųsti Laimėtojui, nepateikus Lietuviu esančio adreso, Prizas nebus suteiktas. Prizas suteikiamas atsižvelgiant į turimų Prizų skaičių ir gali būti pakeistas kitu Prizu „Treatwell“ nuožiūra.

DUOMENŲ APSAUGA: Jeigu Jūs nuspręsite dalyvauti Socialinės medijos konkurse ir būsite paskelbtas Laimėtoju, „Treatwell“ paprašys pateikti Jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, taip pat pašto adresą, jeigu jo reikia norint pristatyti Prizą Jums. Jeigu Jūs neturite „Treatwell“ paskyros, Jums reikės sukurti tokią paskyrą prieš gaunant Jūsų Prizą; taip pat turėsite pranešti „Treatwell“ el. pašto adresą, kurį naudojote kurdami paskyrą. Asmeninius duomenis rinks, tvarkys ir naudos „Treatwell“ kaip duomenų valdytojas pagal „Treatwell“ privatumo ir slapukų naudojimo politiką, su kuria galima susipažinti čia: www.treatwell.lt/info/privatumo-politika. Dalyvaudami Socialinės medijos konkurse ir teikdami pirmiau nurodytus asmens duomenis, Jūs sutinkate gauti su Socialinės medijos konkursu ir Jūsų laimėto „Treatwell“ Prizo gavimu susijusius pranešimus.

Tuo atveju, jeigu Socialinės medijos konkursas vykdomas bendradarbiaujant su kitu prekės ženklu, mes pranešime Jums apie tai Skelbime. Jeigu to reikės norint pateikti Laimėtojui (-ams) Prizą (-us), mums gali prireikti perduoti Jūsų asmens duomenis prekės ženklo, su kuriuo bendradarbiaujame, valdytojui, tačiau tai bus daroma tik jeigu Prizą (-us) turės išsiųsti tiesiogiai bendradarbiaujantis prekės ženklas, ar Prizas (-ai) turi būti atsiimti tiesiogiai iš bendradarbiaujančio ženklo. Visuomet atkreipsime Jūsų dėmesį į tai Skelbime.

SOCIALINĖS MEDIJOS: Dalyvaudami Socialinės medijos konkurse sutinkate, kad atleisite Instagram ir/ar Facebook nuo visos atsakomybės, susijusios su šiuo Socialinės medijos konkursu. Instagram ir/ar Facebook jokiu būdu neremia, neadministruoja Socialinės medijos konkurso, nėra jam pritarusios ar su juo susijusios.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS: „Treatwell“ neprisiima atsakomybės už dalyvių registracijos duomenų negavimą dėl techninių problemų ar tinklo veikimo sutrikimų. Duomenų išsiuntimo įrodymai nelaikomi duomenų gavimo įrodymais. Dalyvaudami Socialinės medijos konkurse, Jūs sutinkate, kad dalyvaujate savo rizika. Išskyrus atsakomybę už kūno sužalojimą ar mirtį dėl „Treatwell“ neatsargumo ar melagingų tvirtinimų, arba bet kurią kitą atsakomybę, kurios „Treatwell“ pagal įstatymą negali panaikinti ar apriboti, „Treatwell“ neprisiima jokio atsakomybės dėl asmens dalyvavimo (ar negalėjimo dalyvauti) Socialinės medijos konkurse didžiausia įstatymo leidžiama apimtimi, įskaitant bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę ar kitokią žalą, susijusią su Konkursu ar Jūsų dalyvavimu Socialinės medijos konkurse arba išplaukiančią iš Socialinės medijos konkurso ar Jūsų dalyvavimo Socialinės medijos konkurse.

DALUMAS: Jeigu kokia nors šių Nuostatų ir sąlygų dalis teisiniu požiūriu tampa neįgyvendinama, tai nepaveikia likusių šių Nuostatų ir sąlygų dalių ir likusios dalys lieka galioti.

TAIKOMA TEISĖ: Socialinės medijos konkursams ir šioms Nuostatoms ir sąlygoms taikomi Lietuviu įstatymai, jos aiškinamos pagal šios šalies įstatymus. Tiek Jūs, tiek mes sutinkame, kad Lietuviškai teismai turės neišimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokį iš Socialinės medijos konkurso ar šių Nuostatų ir sąlygų kylantį arba su Socialinės medijos konkursu ar šiomis Nuostatomis ir sąlygomis susijusį reikalavimą ar ginčą.

KLAUSIMAI: Jeigu turite klausimų dėl Socialinės medijos konkurso ar jo vykdymo tvarkos, prašome parašyti el. paštu hello@treatwell.lt arba paskambinti telefonu 0370 5 214 1474.