Treatwell
The simple way to book beauty anywhere.
Download our free app.
Prijungiame, luktelėkite...
Jūs esate prisijungę
Prisijungti prie savo paskyros

„Treatwell" bendradarbiavimo su partneriais sąlygos

2016 m. spalio mėn. versija

SANTRAUKA

Tai mūsų Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų santrauka. Ji neturėtų būti skaitoma vietoje toliau pateikiamos išsamios sąlygų versijos.

 • „Treatwell“ suteikia rezervavimo platformą, kurioje savo salone/SPA siūlomas Partnerio paslaugas galite reklamuoti daug platesniam potencialių klientų ratui.
 • Teikdami „Treatwell“ paslaugas (daugiau informacijos pateikta išsamioje versijoje žemiau) Partneriams siūlome paslaugų paketą „Connect Pro“ (kuris jums kainuos 30 EUR + PVM per mėnesį). Daugiau informacijos apie paslaugų paketą „Connect Pro“ rasite čia: www.treatwell.lt/business/
 • Esame atsakingi už Klientų rezervacijų priėmimą ir tvarkymą bei pagal šias Bendradarbiavimo sąlygas esame paskiriami veikti kaip jūsų prekybos agentas. Jūsų vardu rinksime Klientų įmokas, o sėkmingai gautos Klientų įmokos padengs jų įsiskolinimus jums. Kiekvieno mėnesio 1-ą ir 16-ą dieną išsiųsime jums sąskaitą faktūrą, kurioje bus nurodyta, ką mes esame skolingi jums už Įvykdytus užsakymus, ką jūs esate skolingi mums (pvz. Komisinius, mėnesinį mokestį „Connect Pro“) ir koks yra šių skolų likutis (ar jūs mums skolingi, ar mes jums skolingi, ar skirtumas padengtas).
 • Jei skolingi esame mes, sumokėsime skolą į jūsų banko sąskaitą per 3-5 Darbo dienas nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
 • Jei jūs esate skolingi mums, prašysime atlikti mokėjimus per 30 dienų nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
 • Jei jūs esate mums skolingi mažiau kaip EUR50, tokia suma bus perkelta į jūsų kitą Sąskaitą faktūrą.
 • Jei skolų likutis yra padengtas, tuomet Sąskaitoje faktūroje nurodysime, kad jokie papildomi mokėjimai nebereikalingi.
 • Jei negalite laiku sumokėti nepadengto skirtumo atitinkamą mėnesį, prašome kuo skubiau kreiptis į savo paskirtą užsakymų vadybininką arba adresu: partners@treatwell.lt.
 • Jūs atsakote už Partnerio paslaugas, kurias teikiate Klientams savo SPA / salone, o sutartis dėl šių Partnerio paslaugų yra sudaroma tarp jūsų ir Kliento. Mes neprisiimame jokios atsakomybės Klientams už Partnerio paslaugas, kurias jie gauna iš jūsų.
 • Mainais už gaunamas „Treatwell“ paslaugas jūs prisiimate įvairių įsipareigojimų, kurie detaliai apibūdinti išsamioje sąlygų versijoje. Keletas svarbių įsipareigojimų:
 • Jūs sutinkate mokėti visus taikomus Mokesčius (pvz., Komisinius, „Connect Pro“ abonentinį mokestį ir pan.).
 • Partneris sutinka nekviesti Klientų Užsakymus teikti ne per Interneto svetainę, arba Platinimo kanalus (atitinkamai). Šis apribojimas galioja tik tol kol, galioja Sutartis, o jeigu Sutartis tęsiasi ilgiau nei 5 metus, apribojimas netenka galios suėjus 5 Sutarties galiojimo metams.
 • Jūs sutinkate Partnerio paslaugas valdyti ir teikti laikantis aukščiausių verslo standartų
 • Jūs privalote užtikrinti, kad turite visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą, kurie jums reikalingi norint teikti Partnerio paslaugas.
 • Mes ypatingą dėmesį skiriame Klientų duomenų apsaugai. Mes duomenis, kuriuos įkeliate į „Connect“ gavę iš savo Klientų, tiesiogiai jums pateikiančių rezervaciją, galime naudoti, o jūs atitinkamai Klientų duomenis, gautus iš „Treatwell“ Klientų, galite naudoti tik taip, kaip numatyta Bendradarbiavimo su partneriais sąlygose.
 • Užsakymams, kuriuos mūsų Interneto svetainėje pateikia Klientai, taikomos sąlygos, visų pirma rezervacijos atšaukimo ir pinigų grąžinimo sąlygos, bus taikomos Klientams tik tuo atveju, jeigu jie su jomis bus supažindinti prieš rezervacijos pateikimą. Todėl prašome įsitikinti, kad jūsų Puslapyje (-iuose) Interneto svetainėje būtų labai aiškiai nurodytos pagrindinės sąlygos, su kuriomis Klientai turi susipažinti iš anksto, pvz., rezervacijos laiko pakeitimo ir atšaukimo sąlygos.
 • Jūsų rezervacijos laiko pakeitimo ir atšaukimo sąlygos turi atitikti mūsų Rezervavimo sąlygas ir išsamios Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų versijos 5.4 punktą. Klientams turi būti sudaryta galimybė keisti arba atšaukti Laiko rezervaciją likus ne mažiau kaip 24 valandoms.
 • Labai svarbu, kad visas Partnerio turinys, kurį įkeliate į savo Puslapį (-ius), būtų tikslus, neklaidinantis ir atitiktų teisinius reikalavimus. Pvz., įkeliamos nuotraukos turi būti jūsų arba jums turi priklausyti teisė jas naudoti.
 • Jeigu norite su mumis pabendrauti, susisiekite su mūsų darbuotojais ir mielai jums padėsime:
El. paštas: partners@treatwell.lt
Pašto adresas: UAB Treatwell LT, J.Basanavičiaus g. 15, Vilnius 03108, Lietuva

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 1. Sąvokų apibrėžimai
  • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (su vėlesniais pakeitimais);
  • „Connect Pro“ – praplėsto funkcionalumo programine įranga „Connect“ už 30 EUR + PVM mėnesinį mokestį, kai Partneriai gali naudotis visomis funkcijomis, kurios išvardytos skiltyje „Pro“ (www.treatwell.lt/business), įskaitant, bet neapsiribojant, rezervavimą realiu laiku, automatinį rezervacijos patvirtinimą, darbuotojų pasirinkimą, aukštesnį prioritetą rodant Partnerio paslaugas bei visas ataskaitų rengimo funkcijas;
  • „Connect“ – „Treatwell“ programinė įranga „Connect“, kuri pagal šią Sutartį licencijuojama Partneriui kaip viena iš „Treatwell“ paslaugų pagal paslaugų planą „Connect Pro“;
  • Duomenų apsaugos teisės aktai – ADTAĮ, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvirtinamos taisyklės bei visi kiti taikomi teisės aktai, susiję su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu;
  • eCRM paslauga – eCRM el. pašto ir siuntimo paštu funkcijos ryšiams su klientais palaikyti, numatytos programoje „Connect“, kurios gali būti siūlomos kaip viena iš „Treatwell“ paslaugų sumokėjus atitinkamą Įkainį;
  • Esminis pažeidimas – pažeidimas (įskaitant numatomą pažeidimą), kurio pasekmės „Treatwell“ nėra nei minimalios, nei nereikšmingos, įskaitant, bet neapsiribojant, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.13, 5.14, 7, 8.2 ir (arba) 8.4 punktų pažeidimą. Nustatant, ar pažeidimas yra esminis, nėra svarbu, ar jis padarytas dėl nelaimingo atsitikimo, nesėkmės, klaidos ar nesusipratimo;
  • Fotografavimo paslauga – fotografavimo paslauga, kurią Partneriams gali teikti „Treatwell“ šios Sutarties 4 punkte nustatytomis sąlygomis;
  • Įkainiai – Kainyne nustatyti įkainiai, kuriuos turi sumokėti Partneris, norėdamas gauti „Treatwell“ paslaugas;
  • Intelektinės nuosavybės teisės – visos intelektinės nuosavybės teisės tarptautiniu mastu, kurios egzistuoja šiuo metu ar egzistuos ateityje, kurios yra suteiktos arba gali būti suteiktos, įskaitant (bet neapsiribojant) autorių teises (įskaitant vertimo į užsienio kalbą teises), teises į dizainą, teises į duomenų bazes, teises į domenų vardus, registruotą dizainą, patentus, prekių ženklus, verslo pavadinimus, ženklus ir kitus žymenis, jeigu jie yra nuosavybės pobūdžio, ir visas panašias įregistruotas ar pan. teises (įskaitant, bet neapsiribojant, visus jų pratęsimus, grąžinimus, atkūrimus ir atnaujinimus). Aukščiau minėtoms teisėms priskiriama (registruotinų teisių atžvilgiu) visi pateikti prašymai arba teisės teikti prašymus dėl minėtų teisių;
  • Interneto svetainė – svetainė, kurios adresas yra www.treatwell.lt; ir
  • Įsigaliojimo diena – priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, kai a) Partneris pradeda naudotis „Treatwell“ paslaugomis arba b) jeigu Partneris šią Sutartį sudaro susitikęs su arba tiesiogiai pabendravęs su „Treatwell“, diena, kurią „Treatwell“ Partneriui išsiunčia šios Sutarties patvirtinimą (paprastai el. paštu tą pačią dieną, kurią įvyko susitikimas arba tiesioginis bendravimas);
  • Įvykdytas užsakymas – Užsakymas, kurio atžvilgiu Partneris sėkmingai suteikė Klientui Partnerio paslaugas.
  • Kainynas – lentelė, pateikta www.treatwell.lt/business/, kurioje išvardytos visos „Treatwell“ paslaugos ir atitinkami jų Įkainiai ir (arba) Komisiniai, mokėtini už kiekvieną iš šių paslaugų;
  • Klientas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja arba gauna Partnerio paslaugas;
  • Komisiniai – Kainyne nurodyti komisiniai, kuriuos Partneris moka „Treatwell“ (bendros Užsakymo vertės procentinė dalis);
  • Laiko rezervacija – Užsakymas, kai jį pateikdamas Klientas rezervuoja laiką ir (arba) datą, kurią turi būti suteiktos užsakomos Partnerio paslaugos (įskaitant ir tada, kai pasirenkamas variantas „Mokėti vietoje“);
  • Mokesčiai – Komisiniai ir Įkainiai;
  • Partnerio paslaugos – SPA ir (arba) grožio ar kitokios prekės ir paslaugos, kurias Klientams teikia Partneris ir kurias Partneris Klientams parduoda naudodamasis „Treatwell“ paslaugomis;
  • Partnerio sąlygos – Partnerio pardavimo sąlygos ir (arba) komercinės sąlygos (įskaitant, bet neapsiribojant, Partnerio privatumo politiką, rezervavimo politiką, pristatymo politiką, sveikatos ir saugos politiką bei grąžinimo / lėšų grąžinimo politiką);
  • Partnerio turinys – informacija, dokumentacija, įranga, programinė įranga, nuotraukos ar kitokia medžiaga (kurią gali sudaryti Partnerio pavadinimas, logotipas ir kiti prekės ženklo atributai bei Intelektinės nuosavybės teisės), kuri pagal šią Sutartį gali būti skelbiama Puslapyje (-iuose);
  • Platinimo kanalai – trečiųjų asmenų interneto svetainės ar kitos priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant, „Treatwell“ mobiliąją programėlę; toliau – programėlė), per kurias bet kuriuo metu teikiamos „Treatwell“ paslaugos;
  • Puslapis (-iai) – Interneto svetainės ar Platinimo kanalų Partneriui skirtoje skiltyje esantis interneto puslapis ar puslapiai ir turinys (įskaitant Partnerio „Treatwell“ „pradžios puslapį“ ir kiekvieną Interneto svetainėje siūlomų Partnerio paslaugų puslapį) kartu su paties Partnerio interneto svetainės (-ių) ar kitos (-ų) svetainės (-ių) atitinkamu puslapiu ar puslapiais ir turiniu;
  • Rezervavimo sąlygos – „Treatwell“ rezervavimo sąlygos, kurios taikomos Interneto svetainėje siūlomiems trečiųjų asmenų produktams ar paslaugoms;
  • Sutartis – ši sutartis, kurioje nustatytos „Treatwell“ paslaugų teikimo Partneriui sąlygos ir kuri įsigalioja Įsigaliojimo dieną;
  • „Treatwell“ – UAB Treatwell LT (toliau – „Treatwell“), bendrovė įregistruota Lietuvoje, įmonės kodas 302608933, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 97, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100006046216;
  • „Treatwell“ fotografas – nepriklausomas fotografas, kurio paslaugas perka „Treatwell“ ir kuriam „Treatwell“ gali nurodyti teikti Fotografijos paslaugas Partneriui;
  • „Treatwell“ paslaugos – privilegijos ir paslaugos, kurias Partneris gali gauti iš „Treatwell“, kaip nustatyta Kainyne, mainais už „Treatwell“ mokamus Mokesčius;
  • Užsakymas – bet kuris Kliento užsakymas dėl bet kurios Partnerio paslaugos, pateiktas kaip Laiko rezervacija (ir atitinkamai pateiktas Interneto svetainėje, ar per Platinimo kanalus).
 2. „Treatwell“ paslaugos
  1. Partneriui sumokėjus visus Mokesčius ir įvykdžius visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, „Treatwell“ Partneriui teikia atitinkamas „Treatwell“ paslaugas, kurias (jeigu nesusitariama kitaip) sudaro asmeninė, neišimtinė, neperleidžiama ir visiškai atšaukiama licencija naudotis programa „Connect“, kurios sąlygos yra nustatytos 3 punkte.
  2. Pateikiant visus Užsakymus „Treatwell“ veikia ir šia sutartimi yra skiriama Partnerio teisėta atstove, kuri su Klientu sudaro Užsakymą ir (atitinkamai) priima bei tvarko mokėjimus Partnerio vardu, ir nė viena šios Sutarties nuostata neatleidžia Partnerio ir neriboja jo atsakomybės už Partnerio paslaugų teikimą Klientams.
  3. Jeigu Partneris pasirinko gauti mokamas „Treatwell“ paslaugas ir norėtų, kad viena arba kelios paslaugos nebebūtų teikiamos, Partneris turi apie tai raštu informuoti „Treatwell“ ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų ir privalės sumokėti visus Įkainius, kurie yra mokėtini už pranešimo laikotarpį.
  4. „Treatwell“ savo nuožiūra gali bet kada keisti Įkainių dydį ir (arba) Komisinių tarifą apie tai prieš 30 kalendorinių dienų įspėdama Partnerį atskiru pranešimu arba atnaujindama Kainyną, kuris skelbiamas čia: www.treatwell.lt/business/ (toliau – Pranešimas apie kainų pasikeitimą). Jeigu Partneris, gavęs Pranešimą apie kainų pasikeitimą, nori pakeisti jam teikiamas „Treatwell“ paslaugas, jis apie tai turi raštu įspėti „Treatwell“ per 14 kalendorinių dienų nuo Pranešimo apie kainų pasikeitimą, kad jam nepradėtų galioti pasikeitusios kainos. Visomis kitomis aplinkybėmis, jeigu Partneris nori pakeisti jam teikiamas „Treatwell“ paslaugas, „Treatwell“ turi būti apie tai informuojama 2.3 punkte nustatyta tvarka.
 3. Programinės įrangos „Connect“ licencija
  1. Partneris gali naudotis „Connect“ tvarkydamas Partnerio paslaugų Užsakymus tik savo naudai ir savo vardu. Partneriai, sumokėjusieji 30 EUR + PVM mėnesinį įkainį, gali naudotis ir „Connect Pro“.
  2. Partneris „Connect“ naudojasi prisiimdamas visą riziką. Ši paslauga teikiama „tokia, kokia yra“ ir „tada, kada yra“.
  3. Techninė pagalba teikiama visų pirma el. paštu ir yra laikoma Partnerio gaunama privilegija, bet ne Partnerio teise.
  4. Partneris supranta ir sutinka, kad „Treatwell“ naudosis nepriklausomais tiekėjais ir prieglobos partneriais, kurie teikia techninę, programinę įrangą, tinklo, saugyklos bei susijusias technologijas, reikalingas programai „Connect“ veikti. Partneris taip pat patvirtina ir sutinka, kad „Treatwell“ turės administratoriaus prieigą prie visų „Connect“ dalių, įskaitant dalis, kurios buvo specialiai pritaikytos Partnerio poreikiams.
  5. Partneriui draudžiama atkurti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar eksploatuoti visą programą „Connect“ ar jos dalį, taip pat leisti trečiajam asmeniui (įskaitant Partnerio įmonių grupei) naudotis arba prisijungti prie „Connect“ negavus aiškaus išankstinio rašytinio „Treatwell“ sutikimo (kuris gali būti neduodamas arba duodamas tokiomis sąlygomis, kurias savo nuožiūra nustato „Treatwell“).
  6. „Treatwell“ negarantuoja:
   1. kad „Connect“ atitiks konkrečius Partnerio reikalavimus;
   2. kad „Connect“ veiks nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų;
   3. kad bet kokia informacija arba rezultatai, kuriuos galima gauti naudojantis „Connect“, bus tikslūs ar patikimi;
   4. kad produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, kurią Partneris įsigyja arba gauna per „Connect“, kokybė atitiks Partnerio reikalavimus ar lūkesčius; arba
   5. kad bus ištaisytos „Connect“ klaidos.
  7. Partneris aiškiai supranta ir sutinka, kad jam naudojantis „Connect“, atsižvelgiant į 12.2 punktą, „Treatwell“ neprisiima atsakomybės už negautas pajamas ar pelną, prarastas sutartis, reputaciją, naudą ar duomenis, kitus nematerialius nuostolius, taip pat už netiesioginius nuostolius ar žalą (net jeigu Partneris informavo „Treatwell“ apie tokių nuostolių ar žalos galimybę), patirtą:
   1. dėl to, kad Partneris naudojasi, arba negali naudotis, „Connect“;
   2. panaudojus neteisėtą prieigą arba pakeitus Partnerio perduodamą informaciją arba duomenis;
   3. dėl trečiojo asmens pareiškimų apie „Connect“ ar elgesio; arba
   4. dėl kitų dalykų, susijusių su „Connect“.
 4. Fotografavimo paslauga
  „Treatwell“ savo nuožiūra Partneriams, kurie naudojasi „Connect Pro“, gali pasiūlyti Fotografavimo paslaugą. Kai „Treatwell“ Partneriui teikia Fotografavimo paslaugą, yra taikomos šios papildomos sąlygos:
  1. Dėl nuotraukų, kurias padaro „Treatwell“ fotografas (toliau – Nuotraukos), ir (arba) jų turinio ar maketo kokybės neteikiamos jokios garantijos. Pats Partneris turės užtikrinti, kad susitikime su „Treatwell“ fotografu (toliau – Susitikimas) dalyvautų visi reikalingi asmenys, kuriuos reikia fotografuoti, ir susitarti su „Treatwell“ fotografu, kad Nuotraukų struktūra ir turinys tenkintų Partnerį.
  2. Partneris Nuotraukas gali naudoti ir skelbti tik tuo atveju, jeigu Partneris turi aktyvią „Connect Pro“ paskyrą, ir tik šiose priemonėse: Interneto svetainėje, Platinimo kanaluose (kiek tinka) bei paties Partnerio interneto svetainėje ir socialinių tinklų puslapiuose. Nuotraukas leidžiama tik šiek tiek apkarpyti ir kitoks jų redagavimas draudžiamas; Partneriams taip pat griežtai draudžiama iš Nuotraukų pašalinti informaciją apie „Treatwell“ autorių teises.
  3. Partneris patvirtina ir sutinka, kad Intelektinės nuosavybės teisės į Nuotraukas jam nepriklausys. Visos Nuotraukų Intelektinės nuosavybės teisės priklausys „Treatwell“.
  4. Partneriui draudžiama spausdinti, platinti, naudoti, skelbti, eksploatuoti, redaguoti, apkarpyti, keisti ar kitaip tvarkyti Nuotraukas, jeigu tai nenumatyta šios Sutarties 4.2 punkte arba nėra gautas išankstinis rašytinis „Treatwell“ sutikimas, kurį „Treatwell“ duoda savo nuožiūra, ir už kurį gali būti taikomi papildomi Įkainiai.
 5. Partnerio įsipareigojimai
  1. Partneris sutinka už visas gaunamas „Treatwell“ paslaugas mokėti visus atitinkamus Mokesčius „Treatwell“, priimti visus Užsakymus, tvarkyti ir teikti Partnerio paslaugas laikantis aukščiausių verslo standartų, taip pat laikytis visų specialių sąlygų, kurios nustatytos šioje Sutartyje ir, visų pirma, jos 5 punkte. Šio 5.1 punkto pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu.
  2. Partneris turi priimti visus Užsakymus ir gali atsisakyti priimti Užsakymą tik išimtinėmis aplinkybėmis, priešingu atveju bus laikoma, kad Partneris padarė šios Sutarties Esminį pažeidimą ir jis gali prarasti teisę į bet kokius mokėjimus, kurie jam priklauso pagal šią Sutartį.
  3. Užsakymų automatinis patvirtinimas yra viena iš „Connect Pro“ funkcijų, todėl visi Užsakymai bus automatiškai patvirtinami rezervavimo etape.
  4. Partneris visiems Užsakymams privalo taikyti rezervacijos laiko pakeitimo ir atšaukimo politiką, kuri nustatyta Rezervavimo sąlygų 5 punkte. Su jomis galima susipažinti čia: www.treatwell.lt/info/uzsakymo-nuostatos-ir-salygos. Apibendrinant, „Treatwell“ siūlys grąžinti pinigus už Laiko rezervacijas, kurios yra atšauktos (arba kurių laiko negalima pakeisti), jeigu atitinkamas apsilankymas nenumatytas per artimiausias 24 valandas.
  5. Laiko rezervacijų keitimas.
   1. Jeigu Klientas nori pakeisti Laiko rezervacijos datą ir (arba) laiką ir į mus kreipiasi su tokiu prašymu likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki apsilankymo, Partneris turi stengtis pasiūlyti Klientui tinkamą alternatyvų rezervacijos laiką ir (arba) datą. Jeigu Partneris negali arba nenori įvykdyti Užsakymo Klientui paprašius pakeisti rezervaciją, kaip numatyta 5.5 punkte, bus laikoma, kad Klientas Užsakymą atšaukė, o „Treatwell“ Klientui grąžins visą už Užsakymą sumokėtą sumą.
   2. Jeigu Partneris nori pakeisti Laiko rezervacijos datą ir (arba) laiką, tačiau Klientas negali arba nenori sutikti su tokiu pakeitimu, bus laikoma, kad Partneris Užsakymą atšaukė, o „Treatwell“ Klientui grąžins visą už Užsakymą sumokėtą sumą. Tačiau, jeigu „Treatwell“ tai atrodys pagrįsta atsižvelgiant į aplinkybes ir vadovaujantis savo nuožiūra, „Treatwell“ vis tiek gali reikalauti, kad Partneris sumokėtų atitinkamo dydžio Komisinius, kuriuos Partneris būtų turėjęs sumokėti už tokį Užsakymą.
  6. Partneris turi užtikrinti, kad visas Partnerio turinys (ypač informacija apie Partnerio paslaugas ir jų kainos), kurį jis skelbia arba pateikia „Treatwell“ skelbti Puslapyje (-iuose), yra tikslus, teisingas ir neklaidinantis. Partneris į savo Puslapį (-ius) gali įkelti tik tokias nuotraukas, kurios buvo padarytos paties Partnerio veiklos vykdymo vietoje, ir turi visada užtikrinti, kad jis turi teisę naudoti tokias įkeltas nuotraukas. Šio 5.6 punkto pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu. Jeigu Partneris neturės nuotraukų, kurias būtų galima įkelti, „Treatwell“ mielai įkels tinkamas nuotraukas iš savo duomenų bazės, jeigu kreipsitės į mus su tokiu prašymu.
  7. Partneris privalo visuomet teikti Partnerio paslaugas Interneto svetainėje už tokią kainą, kuri būtų tiksli ir atitiktų geriausią prieinamą kainą, siūlomą paties Partnerio interneto svetainėje. Jei Klientas pateikia įrodymus apie tai, kad Partneris teikia geresnes kainas Partnerio interneto svetainėje už tas paslaugas, kurios buvo užsakytos per Interneto svetainę, „Treatwell" pasilieka teisę kompensuoti Klientui kainų skirtumą ir atitinkamai pakeisti Partneriui mokėtiną kainą už šias Partnerio paslaugas. Siekiant išvengti abejonių, Partneriui leidžiama siūlyti žemesnes kainas ar skelbti specialius pasiūlymus uždaroms asmenų grupėms tiek internete, tiek ne internete, pvz. savo paties lojalumo programų nariams ir kitose alternatyviose interneto prekybinėse platformose.
  8. Partneris savo Puslapyje (-iuose) turi nurodyti Partnerio sąlygas, kurios bus taikomos Užsakymams, su sąlyga, kad tokios Partnerio sąlygos neprieštarauja Rezervavimo sąlygoms ir šių Bendradarbiavimo su partneriais sąlygų 5.4 ir 5.5 punktams. Atkreipiame Partnerio dėmesį į tai, kad teisės aktuose numatyta, jog Klientams nebus privaloma laikytis Užsakymui taikomų sąlygų, jeigu Kliento dėmesys į tokias sąlygas nebuvo atkreiptas iki Užsakymo pateikimo. Partneris turi turėti tai omenyje, kai kuria Partnerio turinį, kuris bus skelbiamas jo Puslapyje (-iuose). „Treatwell“ pageidauja, kad papildomos sąlygos būtų įtrauktos tiesiogiai į atitinkamą (-us) Puslapį (-ius), tačiau, jeigu tam nėra objektyvių galimybių, Partneris gali pateikti nuorodą į atskirą interneto svetainę, kurioje yra aiškiai išdėstytos šios sąlygos. Tokios atskiros interneto svetainės turi būti 1) nutolusios ne daugiau kaip per vieną spragtelėjimą nuo atitinkamo (-ų) Puslapio (-ių) ir 2) negali tiesiogiai arba netiesiogiai jungti su jokia kita interneto svetaine ar interneto puslapiais (įskaitant paties Partnerio interneto svetainę).
  9. Laiko rezervacijų atveju Partneriui tenka visa atsakomybė užtikrinti, kad informacija programoje „Connect“ apie laisvą laiką ir datas būtų nuolat atnaujinama, kad potencialūs Klientai galėtų matyti tikslų laisvą laiką ir datas tuo metu, kai yra pateikiamas Užsakymas.
  10. Komisiniai už Užsakymus, kurie pateikiami pasinaudojus galimybe „Mokėti vietoje“, yra mokėtini visada, išskyrus atvejus, kai Partneris programoje „Connect“ per 24 valandas nuo Užsakyme nurodytos datos pažymi, kad Klientas nepasirodė. Siekiant išvengti abejonių, jeigu per 24 valandas nuo Užsakyme nurodytos datos programoje „Connect“ nebus pažymėta, kad Klientas nepasirodė, „Treatwell“ vertins, kad Užsakymas buvo įvykdytas ir „Treatwell“ turės teisę gauti Komisinius už tokį Užsakymą.
  11. Partneris sutinka nekviesti Klientų Užsakymus teikti ne per Interneto svetainę, arba Platinimo kanalus (atitinkamai). Šis apribojimas galioja tik tol kol, galioja Sutartis, o jeigu Sutartis tęsiasi ilgiau nei 5 metus, apribojimas netenka galios suėjus 5 Sutarties galiojimo metams.
  12. Kai Klientas pateikia Užsakymą, o Partneris jį skatina atšaukti Užsakymą ir atlikti atskirą rezervaciją tiesiogiai per Partnerį, yra laikoma, kad Partneris padarė šios Sutarties Esminį pažeidimą.
  13. Jeigu „Treatwell“ turi pagrindo įtarti, kad Partneris bando arba bandė tiesiogiai arba netiesiogiai išvengti Mokesčių mokėjimo, pavyzdžiui, bet neapsiribojant, apgaulingai pažymėdamas prie Užsakymo, kurį pateikiant buvo pasirinkta galimybė „Mokėti vietoje“, kad Klientas nepasirodė, tai laikoma šios Sutarties Esminiu pažeidimu ir „Treatwell“ turės teisę, neapribojant galimybės pasinaudoti kitomis turimomis teisių gynimo priemonėmis, sustabdyti ir neatlikti mokėjimų Partneriui pagal šią Sutartį.
 6. Klientų aptarnavimas ir skundų nagrinėjimas
  1. Partneris visokeriopai stengiasi visiems Klientams teikti aukščiausios kokybės Partnerio paslaugas ir operatyviai atsakyti į visas pardavimo užklausas, spręsti dėl Užsakymų ar potencialių Užsakymų kylančius klausimus, įskaitant Klientų skundų nagrinėjimą.
  2. Partneris yra tiesiogiai atsakingas Klientui už nepateisintus Kliento lūkesčius ir prisiima kitą teisinę atsakomybę, susijusią su Partnerio paslaugomis, išskyrus atvejus, kai tokia atsakomybė atsiranda dėl „Treatwell“ didelio neatsargumo.
  3. „Treatwell“ visus gautus Klientų skundus persiunčia Partneriui, o Partneris patvirtina jų gavimą ir atitinkamam Klientui atsako per 48 valandas nuo tada, kai Partneris gavo skundą (nesvarbu, ar skundas gautas tiesiogiai iš Kliento, ar iš „Treatwell“).
  4. Partneris visokeriopai stengiasi, kad visi skundai būtų išspręsti per 14 kalendorinių dienų, ir turi informuoti „Treatwell“ apie visą Partnerio ir Kliento korespondenciją, susijusią su skundu, taip pat nuolat informuoti „Treatwell“ apie skundo nagrinėjimo eigą ir statusą.
  5. Partneris patvirtina ir sutinka, kad Interneto svetainėje yra atsiliepimų platforma, kurioje Klientai gali paskelbti viešai matomus atsiliepimus apie savo patirtį su „Treatwell“ ir Partneriu (ypač naudojantis Partnerio paslaugomis) (toliau – Naudotojų sukurtas turinys). Partneris turėtų atkreipti dėmesį, kad jis neturi galimybės atsisakyti dalyvauti šioje platformoje, o joje kartais gali atsirasti neigiamų Klientų apžvalgų ir (arba) atsiliepimų, kurie nepriklauso nuo „Treatwell“ valios. Partneris gali, jeigu paskelbiamas su juo susijęs Naudotojų sukurtas turinys, atsakyti į Partnerio apžvalgas. Tačiau visas turinys, kurį Partneris skelbia atsakydamas į Naudotojų sukurtą turinį, turi būti mandagus, profesionalus, negrasinančio ar nekonfrontacinio pobūdžio, taip pat jį gali peržiūrėti „Treatwell“ (ir savo nuožiūra „Treatwell“ gali jį pašalinti arba pakeisti, jeigu mano, kad tokie veiksmai yra pagrįstai reikalingi). Siekiant išvengti abejonių, Partneris negali pasinaudoti jokiomis teisių gynimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę nutraukti šią Sutartį) dėl Naudotojų sukurto turinio, kuriame yra paminėtas arba įvardytas Partneris. Tačiau, jeigu Partneris pagrįstai veikdamas mano, kad Naudotojų sukurtas turinys šmeižia Partnerį ar kitą asmenį arba kaip nors pažeidžia bet kurio asmens juridines teises, Partneris tokį Naudotojų sukurtą turinį gali pažymėti ir apie tai pranešti „Treatwell“. Tokiu atveju, „Treatwell“ Naudotojų sukurtą turinį peržiūri savo nuožiūra ir gali imtis bet kurių veiksmų, kurie jai atrodo būtini arba pageidautini (įskaitant, pavyzdžiui, atitinkamos Naudotojų sukurto turinio dalies pašalinimą arba pakeitimą).
 7. Klientų duomenys
  1. Taikant šį punktą, sąvokos „duomenų valdytojas“, „duomenų tvarkytojas“, „asmens duomenys“, „tvarkyti“ ir „tvarkymas“ vartojamos ADTAĮ nustatyta prasme.
  2. Vadovaujantis 7.4 punktu, „Treatwell“ ir Partneris patvirtina, kad, taikant ADTAĮ, „Treatwell“ yra laikoma kiekvieno Kliento asmens duomenų valdytoju, o Partneris – šių duomenų tvarkytoju.
  3. Vadovaujantis 7.6 punktu, Partneris Kliento asmens duomenis, surinktus naudojantis „Connect“, gali naudoti tik vienam tikslui – atitinkamam Užsakymui įvykdyti.
  4. Partneris Kliento asmens duomenis gali rinkti atskirai ir tiesiogiai (pavyzdžiui, kai Klientai Partnerio paslaugas rezervuoja naudodamiesi ne „Treatwell“ paslaugomis ir kai Partneris yra gavęs atskirą leidimą tiesiogiai iš Kliento naudoti jo duomenis); tokiu atveju taikant ADTAĮ šių duomenų atžvilgiu Partneris yra laikomas Kliento asmens duomenų valdytoju.
  5. Kai Partneris tvarko Kliento asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas „Treatwell“ naudai (pvz., asmens duomenis programoje „Connect“), Partneris:
   1. asmens duomenis tvarko tik vadovaudamasis „Treatwell“ nurodymais (tai gali būti konkretūs arba bendro pobūdžio nurodymai);
   2. laikosi visų Duomenų apsaugos teisės aktų;
   3. asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi ir tokiu būdu, kuris yra būtinas arba privalomas pagal teisės aktų ar reguliavimo institucijos reikalavimus;
   4. operatyviai vykdo „Treatwell“ prašymus pakeisti, perduoti arba ištrinti asmens duomenis;
   5. įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto ar neleistino tvarkymo ir nuo netyčinio jų praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo arba atskleidimo;
   6. imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti savo darbuotojų ir atstovų, kurie gali turėti prieigą prie asmens duomenų, patikimumą bei užtikrina, kad tokie darbuotojai ir atstovai a) būtų informuoti apie asmens duomenų konfidencialumą ir b) būtų supažindinti su teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą;
   7. turi neprisidėti ir neleisti, kad asmens duomenys būtų paskelbti, atskleisti ar parodyti arba perduoti trečiajam asmeniui ar perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų negavus išankstinio „Treatwell“ sutikimo; ir
   8. turi informuoti „Treatwell“ per penkias (5) darbo dienas apie gautus skundus, pranešimus ar korespondenciją, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusią su asmens duomenų tvarkymu arba kurios nors šalies ADTAĮ reikalavimų bei juose nustatytų duomenų apsaugos principų laikymusi, ir visokeriopai bendradarbiauti bei padėti „Treatwell“ nagrinėti tokius skundus, pranešimus ar korespondenciją.
  6. Jeigu Partneriui teikiama eCMR paslauga, nes jis yra „Connect Pro“ naudotojas, Partneris Klientams, kurių informacija saugoma programoje „Connect“, gali siųsti rinkodaros ar reklaminius pranešimus, jeigu jie, rinkdamiesi „Treatwell“ paslaugas ir nenutrindami varnelės iš anksto pažymėtame langelyje, davė sutikimą gauti rinkodaros ar reklaminius pranešimus iš Partnerių, iš kurių jie užsisako Partnerio paslaugas. Partneris garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja, kad: i) jis visus Klientų asmens duomenis rinks, saugos ir tvarkys turėdamas visus būtinus sutikimus; ii) rinkodaros ir reklaminius pranešimus siųs tik tiems Klientams, kurie programoje „Connect“ yra nurodyti kaip davę sutikimą gauti tokius pranešimus, ir iii) Partneris eCRM paslaugomis naudosis vadovaudamasis „Treatwell“ nurodymais ir Duomenų apsaugos teisės aktais.
  7. Šio 7 punkto pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu.
  8. Šis punktas lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 8. Partnerio garantijos ir atleidimas nuo atsakomybės
  1. Partneris pateikia „Treatwell“ tokį Partnerio turinį, kuris „Treatwell“ pagrįstai reikalingas tam, kad būtų teikiamos „Treatwell“ paslaugos.
  2. Partneris garantuoja, kad visas Partnerio turinys, kurį jis pateikia „Treatwell“ pagal šią Sutartį ir (arba) paskelbia (arba pateikia „Treatwell“ paskelbti) Interneto svetainėje (ir, jeigu taikoma, Platinimo kanaluose), bus tikslus visais reikšmingais aspektais ir nepažeis jokio kito asmens teisių (įskaitant Intelektinės nuosavybės teises), taip pat nebus šmeižiamo, neteisėto, įžeidžiamo, grasinančio ar pornografinio pobūdžio ar kitaip nenukryps nuo bendrų skonio ir padorumo standartų.
  3. Partneris suteikia teisę „Treatwell“:
   1. teikiant „Treatwell“ paslaugas naudoti ir skelbti Partnerio turinį;
   2. pašalinti, redaguoti, trumpinti ar kitaip keisti Puslapiuose skelbiamą Partnerio turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai toks Partnerio turinys „Treatwell“ nuomone neatitinka 8.2 punkte išdėstytų garantijų arba kitaip pažeidžia šios Sutarties sąlygas; ir
   3. naudotis paieškos sistemų optimizavimo paslaugomis ir kitais mechanizmais, kuriuose įtrauktas arba minimas Partnerio prekybinis pavadinimas (visas arba jo dalis) ar prekės ženklai, naudojami teikiant Partnerio paslaugas.
  4. Partneris garantuoja, pareiškia ir įsipareigoja laikytis visų taikomų teisės aktų ir reklamos taisyklių reklamuojant, parduodant ir teikiant Partnerio paslaugas, gauti visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą, kuriuos Partneris privalo arba pagrįstai turėtų gauti visos savo veiklos ir darbuotojų atžvilgiu (visų pirma dėl Partnerio paslaugų teikimo).
  5. Bet kuris 8.2 arba 8.4 punktuose pateiktų garantijų pažeidimas bus laikomas šios Sutarties Esminiu pažeidimu.
  6. Partneris atleidžia „Treatwell“ ir jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus nuo atsakomybės pagal visus pareiškimus, reikalavimus, įsipareigojimus, faktinius ar tariamus ieškinio pagrindus ir ieškinius bei padengti visą žalą, atsakomybę, baudas, teismo sprendimus, išlaidas (įskaitant atsiskaitymo išlaidas), su tuo susijusias sąnaudas (įskaitant pagrįstų teisinių išlaidų ir išmokų padengimą) ir visus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, negautą pelną, prarastą reputaciją ir visas palūkanas, nuobaudas bei teisines išlaidas (apskaičiuotas visiško atleidimo nuo atsakomybės pagrindu)) bei visas kitas pagrįstas profesines išlaidas ir sąnaudas, patirtas arba atsirandančias dėl to, kad Partneris pažeidė kurią nors šios Sutarties sąlygą, arba atsiradusias trečiajam asmeniui pareiškus ieškinį dėl suteiktų (arba nesuteiktų) Partnerio paslaugų, Partnerio ar bet kurio jo vardu veikiančio asmens (išskyrus „Treatwell“) veikimo (arba neveikimo), įskaitant, bet neapsiribojant, visus ieškinius, pareikštus dėl Duomenų apsaugos teisės aktų, Partnerio turinio ar Kliento apsilankymo Partnerio veiklos vykdymo vietoje.
  7. Šis punktas lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 9. Atsiskaitymo sąlygos
  1. Kiekvieno kalendorinio mėnesio 1-ą ir 16-ą dieną „Treatwell“ išrašys Partneriui sąskaitą faktūrą (toliau – „Sąskaita faktūra“), kurios viršuje prie bendros sumos (toliau – „Bendra suma“) turi būti nurodyta:
   1. likutis (jei toks yra), kuris yra perkeltas iš ankstesnės Sąskaitos faktūros;
   2. kokią sumą „Treatwell“ yra įsiskolinusi Partneriui už Įvykdytus užsakymus nuo paskutinės Sąskaitos faktūros dienos;
   3. kokią Mokesčių sumą Partneris yra įsiskolinęs „Treatwell“ nuo paskutinės Sąskaitos faktūros dienos (tokios sumos išskaičiuojamos iš bet kokio įsiskolinimo pagal 9.1(2) punktą); ir
   4. šių skolų likutis (toliau – „Galutinis likutis“), kurį „Treatwell“ turi sumokėti Partneriui, arba Partneris turi sumokėti „Treatwell“.
  2. Sąskaitoje faktūroje taip pat turi būti detaliai nurodytos visos Užsakymų ir Mokesčių kategorijos, įskaitant šiuos aspektus:
   1. Įvykdyti užsakymai, kurie buvo pateikti per Interneto svetainę ar bet kokį Platinimo kanalą, per kurį Klientas iš anksto sumoka bendrą mokėtiną sumą už tokį Užsakymą (toliau – „Iš anksto apmokėti užsakymai“);
   2. Įvykdyti užsakymai, kurie buvo pateikti pasirinkus variantą „Mokėti vietoje“ Interneto svetainėje arba per bet kokį Platinimo kanalą (toliau – „Užsakymai, pasirinkus galimybę „Mokėti vietoje““);
   3. Kai Partneris turi „Treatwell“ sumokėti Mokesčius, kurie nėra tiesiogiai susieti su „Treatwell“ gaunamu mokėjimu už konkretų Užsakymą iš Kliento (t. y. kai priskaičiuojami „Connect Pro“ Mokesčiai, arba kai Partneris atitinkamu metu turi mokėti „Treatwell“ kitus Mokesčius ar sumas); ir
   4. Rezervacijų atšaukimas.
  3. Jei Galutinis likutis yra neigiamas, „Treatwell“ perveda jį Partneriui per 3-5 Darbo dienas nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos ir Partneriui nebereikės atlikti jokių kitų mokėjimų pagal tokią Sąskaitą faktūrą.
  4. Jei Galutinis likutis yra teigiamas ir sudaro daugiau kaip 50 EUR, Partneris privalo pervesti Galutinį likutį „Treatwell“ per 30 dienų nuo Sąskaitos faktūros išrašymo dienos į sąskaitą, kurios rekvizitai nurodyti Sąskaitoje faktūroje. Jei Galutinis likutis yra teigiamas, bet nesiekia 50 EUR, tokia suma perkeliama į kitą Sąskaitą faktūrą. Jei Partneris turi kokių nors klausimų dėl Sąskaitos faktūros arba negali pervesti Galutinio likučio sumos per nustatytą laikotarpį, jis turi susisiekti su savo „Treatwell“ užsakymų vadybininku arba kreiptis adresu: partners@treatwell.lt.
  5. Jei Galutinis likutis yra nulinis, Sąskaitoje faktūroje nurodoma, kad Galutinis likutis padengtas ir, kad Partneriui arba „Treatwell“ nebereikės atlikti jokių kitų mokėjimų pagal tokią Sąskaitą faktūrą.
  6. Iš anksto apmokėtų užsakymų atžvilgiu taikomos šios sąlygos:
   1. „Treatwell“ Išankstinius apmokėjimus iš Klientų gauna kaip Partnerio prekybos agentas, todėl Kliento skola Partneriui pagal pateiktą Užsakymą padengiama tada, kai „Treatwell“ gauna Išankstinį apmokėjimą;
   2. jeigu „Treatwell“ ir Partneris kitaip nesusitaria raštu, tolesnis sumų, kurias gauna „Treatwell“ ir kurios mokėtinos Partneriui, pervedimas atliekamas tik tada, kai Partneris pagal šią Sutartį suteikia užsakytas Partnerio paslaugas;
   3. Partneriui įvykdžius 9.1 punkto 2 papunkčio sąlygas, „Treatwell“ arba Partneris (priklausomai nuo atvejo) Galutinio likučio sumas perveda pagal 9.3 arba 9.4 punktus.
  7. Bet kuriuo atveju „Treatwell“ pasilieka teisę iš visų sumų išskaičiuoti a) bet kurias Partnerio mokėtinas „Treatwell“ sumas ir b) už Užsakymus grąžintas arba atšauktas lėšas, iš bet kokio likučio, kurį „Treatwell“ gauna Partnerio vardu, prieš tai, kai Galutinis likutis sumokamas Partneriui.
  8. „Treatwell“ visus mokėjimus Partneriui atlieka banko pavedimu pagal banko informaciją, kurią Partneris yra nurodęs „Treatwell“ programoje „Connect“ (ir kaip nurodyta Sąskaitoje faktūroje), o Partneris turi užtikrinti, kad ši informacija būtų teisinga. „Treatwell“ Partneriui mokėtinas sumas sumokės tik Partneriui tiesiogiai ir negalės atlikti mokėjimų tretiesiems asmenims.
  9. „Treatwell“ pasilieka teisę visų sumų, kurias Partneris turi sumokėti „Treatwell“ ir kurios nesumokamos iki nustatytos dienos, atžvilgiu skaičiuoti metinius delspinigius, kurie yra 10 % nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną vėlavimo dieną nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos iki dienos, kurią „Treatwell“ gauna visą vėluojamą sumokėti sumą kartu su visais priskaičiuotais delspinigiais.
 10. Sutarties terminas
  1. Ši Sutartis įsigalioja Įsigaliojimo dieną ir galioja tol, kol nebus nutraukta raštu, bet kuriai iš šalių pateikiant rašytinį pranešimą kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.
  2. Bet kuri šalis turi teisę nedelsdama nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešdama kitai šaliai, jeigu:
   1. kita šalis padaro bet kurios šios Sutarties nuostatos Esminį pažeidimą (įskaitant, bet neapsiribojant, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.13, 5.14, 7, 8.2 ir (arba) 8.4 punktų pažeidimą) ir tokio pažeidimo negalima ištaisyti arba, jeigu pažeidimą ištaisyti galima, šalis jo neištaiso per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio įspėjimo, kuriame pateikta išsami informacija apie pažeidimą ir reikalavimas jį ištaisyti, gavimo; arba
   2. kita šalis nuolat daro neesminius bet kurios šios Sutarties nuostatos pažeidimus (nepriklausomai nuo to, ar juos galima ištaisyti, ar ne);
   3. kitos šalies turtą arba aktyvus perima užtikrinimo teisės turėtojas arba šalies turtui valdyti paskiriamas administratorius;
   4. kita šalis sudaro taikos susitarimą su savo kreditoriais arba teismas paskiria jos administratorių;
   5. pradedamas kitos šalies likvidavimas (išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdant sujungimą arba reorganizaciją, o po jų liekanti bendrovė įsipareigoja vykdyti arba perimti įsipareigojimus, kurie kitai šaliai tenka pagal šią Sutartį);
   6. kitos šalies atžvilgiu įvyksta įvykis, kuris pagal bet kurios jurisdikcijos teisę laikomas analogišku prieš tai išvardintiems įvykiams; arba
   7. kita šalis nutraukia arba grasina nutraukti vykdomą veiklą.
  3. Kai šalis šią Sutartį nutraukia pagal šį 10 punktą, tokia šalis neprisiima atsakomybės kitos šalies atžvilgiu dėl tokio nutraukimo. Šios Sutarties nutraukimas bet kokiu pagrindu neturi įtakos šalių teisėms ir teisių gynimo priemonėms, kurios yra įgytos iki nutraukimo.
 11. Konfidencialumas
  1. Kiekviena šalis patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, jos galiojimo metu ar pan. ji gali gauti arba kitaip sužinoti informaciją apie kitą šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus, kuri yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija (toliau – Konfidenciali informacija).
  2. Kiekviena šalis įsipareigoja visada išlaikyti ir rūpintis, kad būtų išlaikytas, Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų laikoma saugiai ir būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vieninteliam tikslui – vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
  3. Šiame 11 punkte nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:
   1. yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;
   2. vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;
   3. gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų; arba
   4. jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo pagal šią Sutartį.
  4. Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.
  5. Šis punktas lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 12. Atsakomybė
  1. Atsižvelgiant į 12.2 punktą, didžiausia bendra „Treatwell“ atsakomybė pagal šią Sutartį arba papildomą susitarimą sutarties, delikto (įskaitant neatsargumą) ar kitokia forma jokiomis aplinkybėmis negali viršyti Mokesčių, kurie mokėtini „Treatwell“ pagal šią Sutartį. Be to, „Treatwell“ neprisiima atsakomybės už negautas pajamas ar pelną, prarastas sutartis, reputaciją, naudą ar duomenis, kitus nematerialiuosius nuostolius, taip pat bet kokius netiesioginius nuostolius ar žalą, nesvarbu kaip atsirandančius, padarytus dėl delikto (įskaitant neatsargumą), sutarties pažeidimo ar kitaip (net jeigu Partneris informavo „Treatwell“ apie tokių nuostolių ar žalos galimybę).
  2. Nė viena šios Sutarties nuostata nepanaikina ir niekaip neriboja „Treatwell“ atsakomybės už sukčiavimą arba mirtį ar kūno sužalojimą, sukeltą „Treatwell“ aplaidumo, taip pat už tyčinį nusižengimą ar kitokios atsakomybės ta apimtimi, kuri negali būti panaikinama arba ribojama pagal teisės normas.
  3. Šis punktas lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
 13. Kitos nuostatos
  1. Visos teisės į Interneto svetainę ir jos turinį (išskyrus Partnerio turinį) (ir visos kitos Intelektinės nuosavybės teisės, kurios priklauso „Treatwell“ arba yra jai licencijuotos) visuomet priklauso „Treatwell“. Nė viena šios Sutarties nuostata nesuteikia Partneriui jokių teisių į tokias Intelektinės nuosavybės teises ar su jomis susijusį prestižą.
  2. Pasikeitus Partnerio kontrolei ar vadovybei, Partneris su šia Sutartimi ir jos sąlygomis turi supažindinti naujuosius savininkus arba vadovus ir informuoti „Treatwell“ apie atitinkamo naujo personalo kontaktinę informaciją.
  3. Bet kuris pranešimas, sąskaita faktūra ar kitokia korespondencija, kurią viena šalis turi pateikti kitai šaliai, laikoma tinkamai pateikta, jeigu išsiunčiama kitai šaliai šioje Sutartyje nurodytu adresu (arba kitu adresu, kurį kita šalis nurodo raštu arba el. paštu). Laikoma, kad registruotu paštu arba paštu su pristatymo patvirtinimu išsiųsti pranešimai yra pristatyti praėjus trims darbo dienoms nuo išsiuntimo. Visais kitais atvejais laikoma, kad pranešimai yra pristatyti jų faktinio gavimo dieną.
  4. Turime teisę bet kada tikslinti ir keisti šias sąlygas, kad būtų atspindėtos pasikeitusios rinkos sąlygos, kurios turi įtakos mūsų veiklai, pasikeitusios technologijos, pasikeitę mokėjimo metodai, pasikeitę atitinkami teisės aktai ir reguliavimo reikalavimai bei pasikeitę mūsų sistemos pajėgumai.
  5. Šalys veikia kaip nepriklausomi vykdytojai, kurių santykiai grindžiami ištiestosios rankos principu. Jeigu kitaip nenumatyta šioje Sutartyje, nė viena šios Sutarties nuostata nereiškia, kad šalys yra partneriai, vykdo jungtinę veiklą, ar yra bendraturčiai.
  6. Nė viena šalis negali visos šios Sutarties ar jos dalies perleisti, perduoti, pavesti, pasitelkti jai subrangovą ar pan. negavusi išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo (kuris negali būti nepagrįstai neduodamas, suvaržomas ar vilkinamas).
  7. Asmuo, kuris nėra šios Sutarties šalis, neturi teisės reikalauti, kad būtų vykdoma kuri nors šios Sutarties sąlyga.
  8. Jeigu kuri nors šalis bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu nereikalauja vykdyti bet kurios šios Sutarties sąlygos arba nepasinaudoja bet kuria teise pagal šią Sutartį, tai nelaikoma ir negali būti suprantama kaip tokios sąlygos ar teisės atsisakymas ir neturi jokios įtakos tokios šalies teisei vėliau reikalauti sąlygos vykdymo arba pasinaudoti teise.
  9. Jeigu nustatoma, kad kuri nors šios Sutarties sąlyga yra neteisėta, negaliojanti arba negali būti vykdoma pagal bet kuriuos taikomus teisės aktus, tokia sąlyga, kiek ją galima atskirti nuo likusių sąlygų, yra laikoma neįtraukta į šią Sutartį ir ji neturi jokios įtakos likusių sąlygų teisėtumui, galiojimui arba galimybei jas vykdyti.
  10. Šioje Sutartyje išdėstytos visos šalių suderintos sąlygos dėl Sutarties dalyko ir ji pakeičia visus ankstesnius šalių žodinius ar rašytinius susitarimus ar sutartis.
  11. Šiai Sutarčiai taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šalys susitaria, kad išimtinė jurisdikcija spęsti visus ginčus, kylančius iš arba dėl šios Sutarties, priklauso Lietuvos Respublikos teismams.